Chongqing launches carbon trading market

20:00 PM | June 20, 2014 | Deepti Ramesh