EU okays Ineos-Solvay chlorvinyls JV

13:22 PM | May 12, 2014