Teijin swings to loss

13:52 PM | May 9, 2013 | Deepti Ramesh