Stockmeier to acquire insolvent distributor Kruse, retain employees

19:26 PM | January 21, 2013 | —Sotirios Frantzanas