Mitsubishi Chemical to Close Kashima Cracker

14:44 PM | June 18, 2012 | —Ian Young and Deepti Ramesh