Mitsubishi Chemical to Close Kashima Cracker

06:44 AM | June 11, 2012 | Deepti Ramesh and Ian Young