Mitsubishi Chemical to Close Kashima Cracker

19:08 PM | June 11, 2012 | Deepti Ramesh and Ian Young