Mitsubishi Chemical to Close Kashima Cracker

19:08 PM | June 14, 2012 | Deepti Ramesh and Ian Young