CPChem Restarts Ethylene Unit

17:20 PM | May 30, 2011