Para-xylene Plans Take Shape in Korea

14:44 PM | June 29, 2009 | Deepti Ramesh and Ian Young